Forretningsbetingelser for brug af 123auto.dk

Vilkår og aftaleindgåelse
Det er en betingelse for tilmelding som bruger på 123auto.dk, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet "Jeg har læst og accepterer 123auto.dk’s forretningsbetingelser", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og 123auto.dk, hvorefter 123auto.dk og du er bundet af betingelserne. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oprettelse som bruger

Oprettelse af bruger og "Din Konto"
Ved oprettelse som bruger på 123auto.dk får du "Din Konto" på 123auto.dk, hvortil der kun er adgang med din email og dit kodeord. Efter din tilmelding vil du pr. email modtage en bekræftelse, der indeholder dine loginoplysninger. Kombinationen med email og kodeord er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på "Din Konto" på 123auto.dk.
For at benytte vores services, kræves brugeroprettelse. Efter brugeroprettelse modtages nyhedsmails fra vores medie. Disse nyhedsmails kan frameldes på kontosiden.

Indhold på "Din Konto"
"Din Konto" indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som du gratis gør brug af på 123auto.dk.

Spærring af "Din Konto"
Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til loginoplysninger, skal du straks henvende dig til vores supportafdeling, så din brugerprofil på 123auto.dk kan blive spærret, eller ændre dit kodeord.

 

Datasikkerhed

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger på 123auto.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos 123auto.dk. 123auto.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til personoplysningsloven. Dine personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge: Når du logger dig ind på 123auto.dk, så du kan få adgang til "Din Konto". Når du opretter en annonce, bliver dit telefonnummer og din email automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan komme i kontakt med dig. Din adresse bliver automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan se, hvor du bor. Oplysninger om de handlinger som brugerne foretager på 123auto.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt for, at 123auto.dk kan opfylde sine forpligtelser overfor dig og de forpligtelser, som 123auto.dk er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven. Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på 123auto.dk.

Ajourføring af oplysninger
Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Cookies
Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. 123auto.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan 123auto.dk ikke benyttes.


Handel på 123auto.dk

Oprettelse af annoncer
Når du på 123auto.dk opretter en annonce, udformer du selv din annonce og kan dermed løbende se og vurdere annoncens udformning. Du er selv ansvarlig for indholdet, men 123auto.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce i henhold til 123auto.dks regler for annoncering. Når du opretter annoncer på 123auto.dk, bliver de også automatisk gemt under din "Din Konto", så du har et overblik over de annoncer, som du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du dermed straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Derfor sender vi dig ikke en email med bekræftelse af din annoncering. Når det ikke længere er aktuelt for dig at have en indrykket annonce på 123auto.dk, er du forpligtet til at slette annoncen (f.eks. når en genstand, der er sat til salg, er solgt). Annoncer bliver automatisk sat på pause efter den valgte udløbsperiode er udløbet med mindre de bliver forlænget. Du modtager en mail om dette inden annoncen udløber.
Efter yderligere 2 måneder slettes annoncen helt og kan ikke genskabes.

Ændringer af annoncer
Af hensyn til placering og forståelsen af annoncer forbeholder 123auto.dk sig ret til at ændre annonceteksten i en given annonce og ret til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer. Desuden forbeholder 123auto.dk sig ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller 123auto.dk’s tarv eller omdømme.

Oplysninger om annoncørers email og/eller telefonnummer
123auto.dk påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om email og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncen er korrekte. 123auto.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.
Enhver form for overdragelse, kopiering eller spredning af annoncernes kontaktmateriale til tredje person udgør overtrædelse af Ophavsretsloven. Såfremt 123auto.dk bliver bekendt med brud på ovenstående licensregel, forbeholder vi os ret til at lukke din adgang til 123auto.dk.

Priser og betalinger
123auto.dk opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt 123auto.dk kræver betaling for den ydelse, du bruger, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere prisen (inkl. moms og eventuelle gebyrer) 123auto.dk's priser er opgivet i danske kroner (DKK), og 123auto.dk kan ændre dem fra tid til anden. 123auto.dk kan vælge at ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med reklamearrangementer eller nye ydelser; disse ændringer træder i kraft, når 123auto.dk annoncerer reklamearrangementet eller nye ydelser. Din betaling til 123auto.dk kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for vores ydelser, når de forfalder. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne. Når du betaler med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil den fremviste pris være inklusiv moms og eventuelle gebyrer.

Fortrydelsesret
Når betalingen er gennemført, vil man straks få fremhævet sin annonce på 123auto.dk. Fremhævningsperioden gælder fra betalingstidspunktet og frem til udløbet af den periode man har betalt for. Fremhævningen er personlig. Aftalen om fremhævning af sin annonce på hjemmesiden samt betalingen herfor er bindende til betalingsperiodens udløb. Der er ingen fortrydelsesret, da du tager ydelsen i brug ved opnåelse af fremhævning af sin annonce på hjemmesiden og indbetalt betaling betales ikke retur. Efter udløbet af den fremhævningsperiode man har betalt for, skal du som bruger selv foretage ny betaling, for fortsat at have fremhævet til den valgte annonce på 123auto.dk. Man vil ikke automatisk blive opkrævet ny betaling.

Udlevering af bruger- og annonceoplysninger
Annonce- og brugeroplysninger udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Udlevering til politi, advokat, forsikringsselskab eller forbrugerstyrelsen sker efter interesseafvejning. Anmodning om udlevering af annonce- og brugeroplysninger inklusiv begrundelse rettes skriftligt til 123auto.dk på kontakt@123auto.dk.
IP-adresser udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Anmodning om udlevering af IP-adresser inklusiv begrundelse rettes skriftligt til 123auto.dk.

 

Regler for annoncering
Når du annoncerer på 123auto.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

Ophør
Såfremt du vil ophøre med at være oprettet som bruger på 123auto.dk, skal du kontakte os.

Ophavsrettigheder
Al information der ligger på 123auto.dk er 123auto.dk’s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra 123auto.dk

Links
Det er ikke tilladt at etablere links til 123auto.dk på en sådan måde at 123auto.dk fremtræder i det fremmede websites frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til 123auto.dks indhold uden forudgående aftale med 123auto.dk. Der må alene linkes til forsiden.

Support
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din brug af 123auto.dk, kan du henvende dig til.
E-mail-adresse: kontakt@123auto.dk

Ansvarsfraskrivelse
123auto.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på 123auto.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er 123auto.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er 123auto.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos 123auto.dk. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af 123auto.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af 123auto.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for 123auto.dks kontrol. 123auto.dk forholder sig ikke til de indtastede priser og data. Der tages forbehold for fejl eller mangler i annoncer og 123auto.dk er ikke erstatningsansvarlig for annoncers indhold eller tekniske oplysninger, hvorfor 123auto.dk ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater.

Misligholdelse af vilkår
123auto.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. 123auto.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, som hovedregel kontakte vi dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til os, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af 123auto.dk.